tiistai 16. huhtikuuta 2013

Mikä Finnish Safer Internet Policy?


EU:n komission toimesta kartoitetaan kevään 2013 aikana jäsenmaiden safer internet policyjä. Tavoitteena on myös indikaattoreiden kehittäminen. Raportin on tarkoitus valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä.

On siis hyvä aika pohtia, millaisia lapsia, nuoria ja internetiä koskevia toimintalinjoja ja -periaatteita Suomessa toteutetaan.

Ainakin on selvää, että lapset, nuoret ja internet -asiat ovat olleet ja ovat edelleen Suomen hallituksen agendalla.

Pääministeri Matti Vanhasen ja pääministeri Mari Kiviniemen hallituskausina vuosina 2007–2011 Suomessa toimi liikenne- ja viestintäministeriön vetämä arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta. Sen alaisuudessa organisoitiin mm. Lapset ja media -foorumia, joka kokosi yhteen laajan joukon alan toimijoita. Foorumin puitteissa tuotettiin esimerkiksi lasten ja nuorten mediamaisemaa, pelaamista ja medialukutaitoa käsitteleviä julkaisuja.

Samalla hallituskaudella uusittiin kuvaohjelmalainsäädäntö, jonka tarkoituksena on lasten ja nuorten suojeleminen mediaympäristössä. Uudistuksessa korostettiin mediakasvatuksen ja medialukutaidon merkitystä mm. digitalisoitumisen myötä muuttuneessa mediamaisemassa. Valtion elokuvatarkastamon tilalle perustettiin Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus.

Nykyisen pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan ”jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan edellytykset ja pääsy osallisuuteen tietoyhteiskunnassa”. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa vuosille 2012–2015 on tietoyhteiskuntaosallisuuteen ja mediataitoihin liittyviä toimenpiteitä. Ohjelman mukaan ”edistetään turvallisten verkkoympäristöjen kehittämistä lapsille ja nuorille ja tuetaan verkossa tapahtuvaa nuorisotyötä sekä muita verkkosovelluksia, joilla tuetaan lasten ja nuorten kasvua, harrastamista tai vaikuttamista.

Poliittisten linjausten lisäksi yksi keskeinen käytännön toimintamuoto Suomessa on osaltaan EU:n komission rahoittama Safer Internet -hanke. Projektin koordinointi siirtyi vuonna 2012 Viestintävirastolta Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukselle. Hankkeen keskeisiä toimintoja on alan toimijoita yhteen kokoavan Mediataitoviikon koordinointi sekä kasvattajille materiaalia tarjoava Mediataitokoulu-verkkopalvelu.

Safer Internet -hankkeen kautta eurooppalaiset lapsiin, nuoriin ja internetiin liittyvät linjaukset konkretisoituvat kansallisella tasolla. Suomi on osallistunut myös eurooppalaisen tutkijayhteisön toimintaan EU Kids Online -verkoston kautta.

Rohkenee todeta, että Suomessa on tehty ja tehdään paljon lapsiin, nuoriin ja internetiin liittyvää työtä – niin linjauksia kuin käytäntöjä.

On luontevaa, että asiaa käsitellään osana laajempia, lasten ja nuorten osallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Suomalaista, laaja-alaista lähestymistapaa kuvaa esimerkiksi se, että puhumme mediakasvatuksesta ja medialukutaidosta. Nettiturvallisuutta ei nähdä omana saarekkeenaan, vaan osana lasten ja nuoren kasvuympäristöä ja mediamaailmaa. Ulkopuolinen arvioitsija saattaisi kuitenkin todeta, että kootut toimintalinjat ja -periaatteet puuttuvat.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä laaditaan kevään 2013 aikana laajan asiantuntijapaneelin tukemana kulttuuripoliittiset suuntaviivat Hyvän medialukutaidon edistämiseksi. Linjauksissa otetaan huomioon mediakasvatuksen ajankohtaisia haasteita ja kehittämissuuntia. Suomalainen safer internet policy on myös agendalla, tavalla tai toisella.

Leena Rantala
Projektisuunnittelija
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto
Kulttuuriyksikkö